SPOJ QTREE & POJ 3237

树链剖分中,边权如何转换成点权?

SPOJ QTREE & POJ 3237

题目描述

给你一棵树,执行以下操作:

 • CHANGE i x:将第 $i$ 条边的边权修改为 $x$;
 • NEGATE x y:将 $x$ 到 $y$ 的路径上的边权取反;
 • QUERY x y:询问 $x$ 到 $y$ 的边权最大值。

题解

树链剖分 + 线段树。

对于边权的树链剖分,把边权都推到这条边深度较大的点上,于是就将边权转换成点权了,注意,根节点没有权值。

如果是 LCT 来处理此题的话,有两种方法可以将边权转换成点权:

 • 除了根之外其他的节点都对应一条边,这样就不能换根
 • 每条边都当成一个点,然后将它的两个端点跟它连边,节点数多了一倍,可以实现 LCT 的各种操作。

线段树维护区间最大值、区间最小值(便于边权取反)、取反标记。

AC Code

SPOJ QTREE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 1e4+10;
struct Edge{
int to, next;
}edge[maxn<<1];
int tot, head[maxn];
void add_edge(int u, int v){
edge[tot].to = v;
edge[tot].next = head[u];
head[u] = tot++;
}
int pos;
int top[maxn];
int fa[maxn];
int deep[maxn];
int num[maxn];
int p[maxn];
int rp[maxn];
int son[maxn];
void init(){
memset(head, -1, sizeof(head));
tot = 0;
pos = 0;
memset(son, -1, sizeof(son));
}
void dfs1(int u, int pre, int d){
deep[u] = d;
fa[u] = pre;
num[u] = 1;
for(int i = head[u]; ~i; i = edge[i].next){
int v = edge[i].to;
if(v != pre){
dfs1(v, u, d + 1);
num[u] += num[v];
if(son[u] == -1 || num[v] > num[son[u]]){
son[u] = v;
}
}
}
}
void getpos(int u, int sp){
top[u] = sp;
p[u] = pos++;
rp[p[u]] = u;
if(son[u] == -1) return;
getpos(son[u], sp);
for(int i = head[u]; ~i; i = edge[i].next){
int v = edge[i].to;
if(v != son[u] && v != fa[u]){
getpos(v, v);
}
}
}
struct Node{
int l, r;
int Max;
}node[maxn<<2];
void build(int rt, int l, int r){
node[rt].l = l;
node[rt].r = r;
node[rt].Max = 0;
if(l == r) return;
int mid = (l+r)/2;
build(rt<<1, l, mid);
build((rt<<1)|1, mid+1, r);
}
void push_up(int rt){
node[rt].Max = max(node[rt<<1].Max, node[(rt<<1)|1].Max);
}
void update(int rt, int k, int val){
if(node[rt].l == k&&node[rt].r == k){
node[rt].Max = val;
return;
}
int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
if(k<=mid) update(rt<<1, k, val);
else update((rt<<1)|1, k, val);
push_up(rt);
}
int query(int rt, int l, int r){
if(node[rt].l == l&&node[rt].r == r){
return node[rt].Max;
}
int mid = (node[rt].l+node[rt].r)/2;
if(r<=mid)return query(rt<<1, l, r);
else if(l>mid) return query((rt<<1)|1, l, r);
else return max(query(rt<<1, l, mid), query((rt<<1)|1, mid+1, r));
}
int find(int u, int v){
int f1 = top[u], f2 = top[v];
int temp = 0;
while(f1!=f2){
if(deep[f1]<deep[f2]){
swap(f1, f2);
swap(u, v);
}
temp = max(temp, query(1, p[f1], p[u]));
u = fa[f1];
f1 = top[u];
}
if(u == v) return temp;
//u, vÔÚͬһ¸ùÁ´ÉÏ
if(deep[u] > deep[v]) swap(u, v);
return max(temp, query(1, p[son[u]], p[v]));
}
int e[maxn][3];
int main()
{
ios::sync_with_stdio(false);
int t, n;
cin>>t;
while(t--){
init();
cin>>n;
for(int i=0; i<n-1; i++){
cin>>e[i][0]>>e[i][1]>>e[i][2];
add_edge(e[i][0], e[i][1]);
add_edge(e[i][1], e[i][0]);
}
//cout<<"haha";
dfs1(1, 0, 0);
getpos(1, 1);
build(1, 0, pos-1);
for(int i=0; i<n-1; i++){
if(deep[e[i][0]]>deep[e[i][1]]){
swap(e[i][0], e[i][1]);
}
update(1, p[e[i][1]], e[i][2]);//½«¸üÉîµÄ½ÚµãÏȸüÐÂ
}
string op;
int u, v;
//cout<<op<<endl;
while(cin>>op){
if(op[0] == 'D') break;
cin>>u>>v;
if(op[0] == 'Q'){
printf("%d\n", find(u, v));
}
else{
update(1, p[e[u-1][1]], v);
}
}
}
return 0;
}

POJ 3237

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
#define NOSTDCPP
//#define Cpp11
//#define Linux_System
#ifndef NOSTDCPP
#include <bits/stdc++.h>
#else
#include <algorithm>
#include <bitset>
#include <cassert>
#include <complex>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <deque>
#include <exception>
#include <functional>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <istream>
#include <iterator>
#include <list>
#include <map>
#include <ostream>
#include <queue>
#include <set>
#include <sstream>
#include <stack>
#include <string>
#include <typeinfo>
#include <utility>
#include <valarray>
#include <vector>
#endif
# ifdef Linux_System
# define getchar getchar_unlocked
# define putchar putchar_unlocked
# endif
# define RESET(_) memset(_, 0, sizeof(_))
# define RESET_(_, val) memset(_, val, sizeof(_))
# define fi first
# define se second
# define pb push_back
# define midf(x, y) ((x + y) >> 1)
# define DXA(_) ((_ << 1))
# define DXB(_) ((_ << 1) | 1)
using namespace std;
const int MAXN = 10010;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
struct Edge
{
int to,next;
}edge[MAXN*2];
int head[MAXN],tot;
int top[MAXN];
int fa[MAXN];
int deep[MAXN];
int num[MAXN];
int p[MAXN];
int fp[MAXN];
int son[MAXN];
int pos;
void init()
{
tot = 0;
memset(head,-1,sizeof(head));
pos = 0;
memset(son,-1,sizeof(son));
}
void addedge(int u,int v)
{
edge[tot].to = v;edge[tot].next = head[u];head[u] = tot++;
}
void dfs1(int u,int pre,int d)
{
deep[u] = d;
fa[u] = pre;
num[u] = 1;
for(int i = head[u];i != -1; i = edge[i].next)
{
int v = edge[i].to;
if(v != pre)
{
dfs1(v,u,d+1);
num[u] += num[v];
if(son[u] == -1 || num[v] > num[son[u]])
son[u] = v;
}
}
}
void getpos(int u,int sp)
{
top[u] = sp;
if(son[u] != -1)
{
p[u] = pos++;
fp[p[u]] = u;
getpos(son[u],sp);
}
else
{
p[u] = pos++;
fp[p[u]] = u;
return;
}
for(int i = head[u] ; i != -1; i = edge[i].next)
{
int v = edge[i].to;
if(v != son[u] && v != fa[u])
getpos(v,v);
}
}
struct Node
{
int l,r;
int Max, Min;
bool rev;
}segTree[MAXN*4];
void build(int i,int l,int r)
{
segTree[i].l = l;
segTree[i].r = r;
segTree[i].Max = -inf;
segTree[i].Min = inf;
segTree[i].rev = false;
if(l == r)return;
int mid = (l+r)/2;
build(i<<1,l,mid);
build((i<<1)|1,mid+1,r);
}
void push_up(int i)
{
segTree[i].Max = max(segTree[i<<1].Max,segTree[(i<<1)|1].Max);
segTree[i].Min = min(segTree[i<<1].Min,segTree[(i<<1)|1].Min);
}
void revv(int i)
{
segTree[i].Max *= -1;
segTree[i].Min *= -1;
swap(segTree[i].Max, segTree[i].Min);
}
void push_down(int i)
{
if(segTree[i].rev)
{
segTree[i << 1].rev ^= segTree[i].rev;
segTree[(i << 1) | 1].rev ^= segTree[i].rev;
revv(i << 1);
revv((i << 1) | 1);
segTree[i].rev = false;
}
}
void update(int i,int k,int val)
{
if(segTree[i].l == k && segTree[i].r == k)
{
segTree[i].Max = segTree[i].Min = val;
segTree[i].rev = false;
return;
}
push_down(i);
int mid = (segTree[i].l + segTree[i].r)/2;
if(k <= mid)update(i<<1,k,val);
else update((i<<1)|1,k,val);
push_up(i);
}
void update2(int i,int l,int r)
{
if(segTree[i].l == l && r == segTree[i].r)
{
segTree[i].rev ^= 1;
revv(i);
return ;
}
push_down(i);
int mid = (segTree[i].l + segTree[i].r)/2;
if(r <= mid) update2(DXA(i), l, r);
else if(l > mid) update2(DXB(i), l, r);
else update2(DXA(i), l, mid), update2(DXB(i), mid + 1, r);
push_up(i);
}
int query(int i,int l,int r)
{
if(segTree[i].l == l && segTree[i].r == r)
return segTree[i].Max;
push_down(i);
int mid = (segTree[i].l + segTree[i].r)/2;
if(r <= mid)return query(i<<1,l,r);
else if(l > mid)return query((i<<1)|1,l,r);
else return max(query(i<<1,l,mid),query((i<<1)|1,mid+1,r));
}
int find(int u,int v)
{
int f1 = top[u], f2 = top[v];
int tmp = -inf;
while(f1 != f2)
{
if(deep[f1] < deep[f2])
{
swap(f1,f2);
swap(u,v);
}
tmp = max(tmp,query(1,p[f1],p[u]));
u = fa[f1]; f1 = top[u];
}
if(u == v)return tmp;
if(deep[u] > deep[v]) swap(u,v);
return max(tmp,query(1,p[son[u]],p[v]));
}
void __update__(int u,int v)
{
int f1 = top[u], f2 = top[v];
while(f1 != f2)
{
if(deep[f1] < deep[f2])
{
swap(f1,f2);
swap(u,v);
}
update2(1,p[f1], p[u]);
u = fa[f1]; f1 = top[u];
}
if(u == v)return ;
if(deep[u] > deep[v]) swap(u,v);
update2(1,p[son[u]],p[v]);
}
int e[MAXN][3];
int main()
{
//freopen("in.txt","r",stdin);
//freopen("out.txt","w",stdout);
int T;
int n;
scanf("%d",&T);
while(T--)
{
init();
scanf("%d",&n);
for(int i = 0;i < n-1;i++)
{
scanf("%d%d%d",&e[i][0],&e[i][1],&e[i][2]);
addedge(e[i][0],e[i][1]);
addedge(e[i][1],e[i][0]);
}
dfs1(1,0,0);
getpos(1,1);
build(1,0,pos-1);
for(int i = 0;i < n-1; i++)
{
if(deep[e[i][0]] > deep[e[i][1]])
swap(e[i][0],e[i][1]);
update(1,p[e[i][1]],e[i][2]);
}
char op[10];
int u,v;
while(scanf("%s",op) == 1)
{
if(op[0] == 'D')break;
scanf("%d%d",&u,&v);
if(op[0] == 'Q')
printf("%d\n",find(u,v));
else if(op[0] == 'C') update(1,p[e[u-1][1]],v);
else __update__(u, v);
}
}
return 0;
}
/*
1
15
7 1 93
6 2 41
6 1 48
14 4 62
12 15 43
7 8 2
2 10 80
7 13 92
13 5 91
13 11 5
15 1 79
2 3 21
9 12 7
15 4 33
Q 13 7
C 6 6
N 13 1
Q 3 15
C 12 11
N 14 11
Q 2 11
N 2 7
Q 6 7
C 11 10
N 3 8
Q 14 8
C 3 4
Q 8 13
C 5 1
N 7 1
Q 1 11
C 11 8
DONE
*/
/*
ans
92
79
93
-48
93
92
92
*/
文章目录
 1. 1. SPOJ QTREE & POJ 3237
  1. 1.1. 题目描述
  2. 1.2. 题解
  3. 1.3. AC Code
   1. 1.3.1. SPOJ QTREE
   2. 1.3.2. POJ 3237
{{ live2d() }}