recovery

recovery trainning

xdoj 1406

区间总是向最右边合并,我在合并的时候不是很优秀,导致经常T。

也说明合并方向的必要性。。。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 1e6+10;
int fa[maxn];
const int mod = 1e9+7;
typedef long long ll;
int find_fa(int x){
return x == fa[x]?x:fa[x]=find_fa(fa[x]);
}
int main()
{
int n, m;
ll ans=1;
scanf("%d%d", &n, &m);
int l, r;
for(int i=1; i<maxn; i++) fa[i] = i;
int cnt = n;
while(m--){
scanf("%d%d", &l, &r);
for(int i=find_fa(l); i<=r; i=find_fa(i+1)){
//merge to the most right.
fa[i] = i+1;
cnt--;
}
ans = ans*cnt%mod;
}
printf("%lld\n", ans);
return 0;
}

未解决的问题

文章目录
  1. 1. xdoj 1406
  2. 2. 未解决的问题
{{ live2d() }}